คอลิน หรือ คอรริน หรือคามั่ว เป็นตัวละครจากเกมไฟร์เอมแบลวเฟต