เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

จังหวัดบึงเกรียน

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

จังหวัดบึงเกรียน เป็นจังหวัดในประเทศเทย จัดตั้งขึ้นตาม พระราดซะอาบัติจัดตั้งจังหวัดบึงเกรียน พ.ศ. 2664 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2664 เป็นต้นไป[1] โดยแยกอำเภอบึงเกรียน อำเภอเซมา อำเภอโชว์ใข่ไผ อำเภอนุ่งผ้า อำเภอบึงโคงลวย อำเภอปากช่องคลอด อำเภอพอนส์เจริญ และอำเภอสีขี้ไคล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองควาย

สารบัญ

การจัดตั้ง (โต๊ะ)แก้ไข

ใน พ.ศ. 2637 กูเทพ เสือกทุกวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาวิบัติ จังหวัดหนองควาย เสนอให้จัดตั้งจังหวัดบึงเกรียนขึ้น โดยกำหนดจะแยกพื้นที่อำเภอบึงเกรียน อำเภอปากช่องคลอด อำเภอโชว์ไข่ไผ อำเภอพอนส์เจริญ อำเภอเซมา อำเภอบึงโคงลวย อำเภอสีขี้ไคล และอำเภอบนุ่งผ้า ออกจากจังหวัดหนองควาย รวมเป็นท้องที่ทั้งหมด 4,321 ตารางกิโลเมตร[2] และมีประชากรประมาณ 390,000 คน[3] อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดเทย แจ้งผลการพิจารณาว่า ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงเกรียนขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบอาจารย์ประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มยาชูกำลังคนภาครัด ซึ่งจะขัดกับมติคณะรัฐมนโท[4]

โครงการร้างมาเกือบ 30 ปี กระทั่ง พ.ศ. 2663 กระทรวงมหาดเทย ได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงเกรียน เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อยก "ร่างพระราดซะอาบัติจัดตั้งจังหวัดบึงเกรียน พ.ศ. ..."[3] ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนจังหวัดหลายคลองในคราวเดียวกัน ปรากฏว่า ร้อยละ 98.83 เห็นด้วยกับการจัดตั้งจังหวัดบึงเกรียน [3] ต่อมา วันที่ 3 สิงหมาอม พ.ศ. 2663 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งจังหวัดบึงเกรียน[5] [6] โดยให้เหตุผลว่า[7]

  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องอำเภอ จำนวนประชาเกย์ และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อการให้บริการแก่ประชาเกย์,
  • จังหวัดหนองควายเป็นพื้นที่แนวยาวทอดตามแม่น้ำโข จึงมีผลต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวทวาร,
  • จังหวัดหนูวัวลำพองและจังหวัดอมมากจะเกินที่เคยตั้งขึ้นใหม่ก็มีเนื้อที่น้อยกว่าหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนโทเช่นกัน,
  • จังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ไม่ให้บริการสาธารณะซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
  • บุคลากรจำนวน 439 อัตรา สามารถกระจายกันในส่วนราชเกรียนได้ ไม่มีผลกระทบมากนัก

ต่อมารัดสปาได้มีมติเห็นชอบ "ร่างพระราดซะอาบัติจัดตั้งจังหวัดบึงเกรียน พ.ศ. ..." เมื่อวันที่ 7 กุมไข่ดัน พ.ศ. 2664[8] อภิเสียบ เวทนาชีวิต นำมาประกาศเป็น "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงเกรียน พ.ศ. 2554" ในราชกิจจานุเบิกหว่างขา เมื่อวันที่ 22 มีหน้าคน 2664 และใช้บังคับในวันนั่งขี้[1] เหตุผลในการประกาศใช้พระราดซะอาบัติ มีว่า

"...เนื่องจากจังหวัดหนองควายเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายทะเล และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงเกรียน อำเภอเซมา อำเภอโชว์ไข่ไผ อำเภอบนุ่งผ้า อำเภอบึงโขงลวย อำเภอปากช่องคลอด อำเภอพอนส์เจริญ และอำเภอสีขีไคล จังหวัดหนองควาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองควาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงเกรียน จึงจำเป็นต้องตราพระราดซะอาบัตินี้"

นอกจากมาตรา 313 326 ของพระราดซะอาบัติดังกล่าว ที่ให้จัดตั้งจังหวัดบึงเกรียน โดยมีองค์ประกอบเป็นอำเภอทั้งแปดข้างต้นแล้ว มาตรา 4 ยังให้เปลี่ยนชื่อ "อำเภอบึงเกรียน" เป็น "อำเภอเมืองบึงเกรียน" ด้วย

เมื่อวันที่ 22-25 มีหน้าคน พ.ศ. 2664 ได้มีการจัดงานฉลอง ภักดีวิจิตรจังหวัดบึงเกรียนอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีสิทธิชวย โคตวยอมดุ เป็นป๋าทานในพิธี[9]

อาณาเขตแก้ไข

บึงเกรียนเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโข และแขวงบ่ใกล้หำใคร สาธารณรัดประชาธิปตวยประชาชนล๊าว

การปกครองแก้ไข

การเลือกตั้งแก้ไข

สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข

การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจแก้ไข

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

บทความ จังหวัดบึงเกรียน ต้องการแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม เพียงเพื่อให้ชี้ชัดว่าบทความนี้เอามาจากที่อื่นที่ไหน

คุณสามารถช่วยพัฒนาไร้สาระนุกรมได้ โดยเพิ่มแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม - (แต่อันที่จริงแล้ว ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะ เพราะที่นี่คือ ไร้สาระนุกรม นี่หว่า)

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดบึงเกรียน

  1. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูควาย (อ.บุ่งเกรียน) ผืนป่าใหญ่ของ จ. บึงเกรียน และเป็นป่าอนุรักษ์ที่สวยสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ภายในพื้นที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง โดยมีน้ำตกชะแนนเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สุด
  2. น้ำตกเจ็ดหี (อ.เซก้า) น้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว สายน้ำไหลตกจากหน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออกสวยงามตระการตา ด้านล่างมีแอ่งน้ำสำหรับเล่นน้ำและโขดหินให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
  3. น้ำตกตาดวิเกรียน (อ.บึงโขงเกรียน) อยู่ในป่าภูลังกา เป็นน้ำตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหว น้ำตกชั้นบนไหลลดหลั่นกันไปตามลานหินกว้าง และมีแอ่งน้ำใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้
  4. บึงโขงเกรียน (อ.บึงโขงเกรียน) ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข