เปิดเมนูหลัก

ไร้สาระนุกรม β

ไร้วิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไร้วิทยาลัย

ยินดีต้อนรับสู่ไร้วิทยาลัยภาษาไทย
แหล่งรวมเรื่องขำขันไร้สาระเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่ทุกคนร่วมเขียนได้
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:18 น. ตามเวลาสากลเชิงพิกัด (ช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง)
เว็บย่อ: http://th.uncyclopedia.info/wiki/Un-niversity

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แก้ไข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ในเขตนครเทศบาลเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 132 ไร่ และมีไร่ฝึกหัดงานเกษตรที่อำเภอแม่ริมอีกประมาณ 50 ไร่ มีพื้นที่โครงการอุทยานการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ตำบลสะลวงขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,800 ไร่มีนักศึกษาภาคปกติประมาณ 6,000 คน มีนักศึกษาภาคพิเศษประมาณ 6,000 คน อาจารย์ประมาณ 350 คน จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษา ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์และจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะสถาบันการศึกษาและวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา ทำการวิจัยส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากรประจำการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ความเป็นมาแก้ไข

 • พ.ศ.2467 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพ ในเนื้อที่ประมาณ 55 ไร่ บริเวณบ้านเวียงบัว (ที่ตั้งปัจจุบัน) ที่ดินนี้ได้มาด้วยเงินรายได้ของรัฐบาลมณฑลพายัพ(โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) จำนวน 15 ไร่ และเจ้าราชภาติกวงศ์ (คำตัน ณ เชียงใหม่) ยกให้อีก 40 ไร่ ราคาที่ดินรวมทั้งหมดในสมัยนั้นประมาณ 1,318.75 บาท อาคารชุดแรกสิ้นค่าใช้จ่าย 60 บาท เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2467 มีนักเรียน จำนวน 28 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน มีนายชื่น สิโรรส (ป.ป.ก.)เป็นครูใหญ่
 • พ.ศ.2468 เปิดสอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
 • พ.ศ.2470 เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.2485 ปรับปรุงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสามัญและเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม่"
 • พ.ศ.2490 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่" เริ่มใช้สีดำ-เหลือง และพระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน
 • พ.ศ.2496 จัดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ.2498 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นปีแรก
 • พ.ศ.2499 รวมแผนกฝึกหัดครูสตรีของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงใหม่ (เดิมอยู่ที่โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ) เป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่" เริ่มจัดการศึกษาแบบสหศึกษา
 • พ.ศ.2503 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.)สูง
 • พ.ศ.2512 เริ่มเปิดสอนภาคนอกเวลา (เดิมเรียก "ภาคค่ำ" ต่อมาเรียน "ภาคสมทบ")
 • พ.ศ.2517 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ป.อ.) 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มศว.ปัจจุบัน)
 • พ.ศ.2518 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 การบริหารวิทยาลัยครูขึ้นอยู่กับสภาการฝึกหัดครู
 • พ.ศ.2519 ใช้หลักสูตรการฝึกหัดของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2519 มีหลักสูตร ป.กศ.สูง และปริญญาตรี (ค.บ. 2 ปี)
 • พ.ศ.2522 เริ่มโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
 • พ.ศ.2526 เริ่มเปิดสอนวิชาเอกการสหกรณ์และวิชาเอกเทคนิคการอาชีพในระดับ ป.กศ.สูง
 • พ.ศ.2528 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 จัดการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ.2529 เริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ทุกสาขาอาชีพเข้ารับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติการ และเพิ่มวุฒิของบุคลากรประจำการ รวมวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน คือวิทยาลัยครูเชียงใหม่ เชียงราย ลำปางและอุตรดิตถ์ เข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาลัยล้านนา เพื่อให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกัน ในการพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์
 • พ.ศ.2535 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น "สถาบันราชภัฎ" ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
 • พ.ศ.2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ให้สถาบันราชภัฏเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
 • พ.ศ.2541 จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัย และการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ต่อมาได้เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 • พ.ศ.2547 จัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ณ ตำบลปางหมู อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บนเนื้อที่ 109 ไร่ 6 ตารางวา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ยังความปลื้ม ยินดีแก่ชาวราชภัฏทุกคน และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นชาวราชภัฏ 41 แห่ง จึงร่วมใจพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมฉลอง "มหาวิทยาลัยราชภัฎ" พร้อมกันในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547 เวลา 09.09 น.

เรื่องทั่วไปแก้ไข

 • นักศึกษารหัส 47 ได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ครุศาสตร์ภาษาจีน (คบ ภาษาจีน) เป็นหลักสูตรการสอนภาษาจีนครูแห่งแรกในประเทศไทย
 • นักศึกษารหัส 47 จะได้ใช้ชุดครุยใหม่พร้อมหอประชุมใหม่เอี่ยมอ่องที่วิทยาเขตสะลวงในการรับปริญญาบัตรก่อนชาวบ้านเขาเลย
 • นักศึกษารหัส 48 หรือรุ่น 34 ได้ใช้ชุดครุยใหม่เข้ารับพระราทานปริญญาบัตร
 • ชาวราชภัฏเชียงใหม่ เรานับถือพระพิฆเนศร์ พระผู้ประทานความสำเร็จแก่ ผู้ที่พยายาม (แกไม่อ่านหนังสือแล้วไปสอบใครก็ช่วยแกไม่ได้)
 • ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ ของเรามีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพรสารมากมาย เหนือสุดอยู่ที่ สลวง ตะวันตกสุดอยู่ที่แม่ฮ่องสอน ใต้สุดอยู่ที่แม่สา
 • นักศึกษาราชภัฏเงินกู้ราชภัฏ น่าจะแสดงละครเก่งที่สุด ในฉากสอบสัมภาษณ์ จะดราม่าจนน้ำตาใหล ...
 • กิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัย จะชอบบังคับให้นักศึกษาเงินกู้ กยศ มาทำกิจกรรม ไม่งั้นจะตัดให้ขาดดังฉับๆๆๆจากเงินกู้ (เจ๋งไม่ล่า)
 • ที่นี้เขาแปลกคือ นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ ไม่มีสิทธิ์ขอทุนจากมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีหนี้เยอะ จะให้ทุนแก่นักศึกษาที่ไม่กู้ยืมเงิน ที่มีฐานะรวยๆลูกราชการเท่านั้น (ที่ไหน จะยุติธรรมเท่าที่นี่ คนจนไม่มีสิทธิ์ คนรวยมีสิทธิ์ทุกอย่าง)
 • นักศึกษาคนไหนที่ไม่กู้ยืมเงิน กยศ เมื่อถึงงานวันพ่อ วันแม่ ไม่ต้องมาเข้าร่วมกิจกรรม แต่จะบังคับให้นักศึกษาเงินกู้ มาร่วมกิจกรรมทุกๆคน (โลกนี้มันช่างยุติธรรมชะจริงๆ)
 • ค่าเทอมเรา คุณไม่ต้องกลัวเรื่องราคาค่าหน่วยกิต เพราะ คุณเรียนกี่หน่วยกิตเราก็คิดในราคาเหมาจ่ายเรียนตัวเดียวก็จ่ายเท่าคนเรียน 20 หน่วยกิจ (ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเงิน ไปสร้าง ม.ที่สลวง)
 • ค่าเทอมของเราไม่จ่ายเกิน 2 เดือน โดนรีไทร์ ไม่จ่าย 1 เทอมหรือจ่ายช้า เกรดไม่ออกยาวเป็นชาติ
 • เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ผ่อนจ่ายค่าเทอมแบบบ้าพลังได้ ผ่อนตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสุดท้าย
 • ถึงโดนรีไทร์ ถ้าไม่โดนเรื่องเกรดไม่ถึงสามารถทำเรื่องขอเรียนต่อได้ (ที่ไหนจะเจ๋งเท่านี้)
 • จำนวนรับนักศึกษาแต่ละเซ็ค ไม่เคยจำสักปี นักศึกษามี 300 เปิด เซ็คละ 50 คน 2 เซ็ค เจริญ!
 • ดาวและเดือน ของ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ของเราไม่เน้นหน้าตา ขอมีความสามารถ ก็เป็นได้แล้ว (เดือนของเราต้องมาจาก เอกพลศึกษา ส่วนดาว ส่วนมากมาจาก นิเทศ)
 • ไม่ว่าจะจัดมีตติ้งกันกี่ปีๆ เด้กปฐมวัยเป็นเอกเดียวที่ไม่ได้ออกไปจัดที่โรงแรม จัดที่หอประชุมตลอดทั้งชาติ
 • หอพักของที่นี่ใช้ระบบลายนิ้วมือกันหมดแล้ว ค่อนข้างไฮเทคกว่าหอในละแวกมหาวิทยาลัย
 • ลิฟต์ของตึก 27 มีสูตรกดให้ไปจอดชั้นที่ไม่อนุญาติได้ (แม่บ้านกับเจ้าหน้าที่รู้กันแค่นั้น)
 • ลิฟต์ของตึก 27 เราสามารถรับคนได้จนกว่าจะมีเสียงดังว่าเต็มแล้วถึงจะสามารถใช้การได้ เพราะเรามี CEO ควบคุมการใช้ลิฟต์
 • ตึก 27 เรามีห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง คูญ 12 ชั้น เท่ากับ 96 ห้องเรียน แต่ละห้อง รับได้ 50 กว่าคน สรุป คร่าวๆ 4000 กว่าคน ใช้ลิฟต์ แค่ สองตัว
 • การจิกกิจกรรม ต่าง ๆ เชื่อได้เลยว่า หากคุณได้สังกัดโปรแกรมวิชาเดียวกับประธานสโมศร น.ศ.คณะ ท่านจะสบาย กว่าตุเจ้า(พระ)แน่นอน เพราะเขาไม่เอา น้องๆ ของเขาเข้าทำกิจกรรมหรอก
 • ระบบการลงทะเบียนของเราใช้แบบออนไลท์ ค่าระบบ หมดไปล้านกว่าบาท แต่ว่า ยังมีปัญหาอยู่มาก บางครั่งก็เข้าไม่ได้ บางครั้งก็ล่มกลางงาน ไม่ก็ลงทะเบียนไปแล้ว แต่ชื่อตัวเองหาย อดเรียนเลย ไม่ก็อาจจะเจอแบบที่ว่าลงทะเบียนไปแล้ว ตื่นเช้ามา มหาวิทยาลัยประกาศว่าระบบมีปัญหา ขอให้ น.ศ. ลงทะเบียนเรียน ใหม่ทุกคน
 • นักเรียน ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่จ่ายค่าเทอม ออกไปแล้วเป็น ชาติ ยังมีชื่อ มาเรียนอยู่ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
 • น.ศ. หมู่เรียนใด หากได้เรียนกับ อาจารย์ ก. ท่านเตรียมตัว ติด I และแก้รายงานได้เลย สักสิบรอบ แลกกับคะแนน ห้าคะแนน (ห้าเปอร์เซ็นต์ที่ใช้คิดเกรด) คุ้มไหมล่ะ ... (แล้วแก้จากเกรด E เป็น I คุ้มไหมล่ะ ... E จาก ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ทำงานส่ง ทำงานส่งไม่ครบ ไม่ตั้งใจทำงาน คะแนนไม่รวมถึง D คุ้มไหมล่ะ ... ไม่อยากแก้ I ตั้งใจเรียนตั้งแต่แรกก็หมดเรื่อง อาจารย์ตรวจงานสัก 200 คนต่อเทอม คุ้มไหมล่ะ ... ไม่อยากได้ I ก็บอกมา อาจารย์จะได้ไม่ต้องช่วย ได้ E ไปเรียนใหม่ ก็จบ คุ้มไหมล่ะ ... โพสว่าคนที่เป็นครูสอนตัวเองมา ถูกต้องใช่ไหมครับ ...ลองตัดสินใจและนำไปคิดดูนะครับ)
 • น.ศ. หมู่เรียนใด ได้เรียน กับ อาจารย์ ฌ. (เค้าเปลี่ยนชื่อแล้ว ไปดูเลย) ถ้าไม่เข้าไปเลียแข่งเลียขา เขาละก็ ทำไจใว้เลย เกรดที่จะได้ ไม่เกิน C+ ทำดีแทบตายก็ได้เท่านี้แหละ
 • โปรแกรมวิชาที่ ไฮโซสุดๆ ก็คง เป็น โปรแกรมวิชาภาษาจีน เพราะได้ไปเรียนไกลถึงเมือง จีน (แดง)
 • นักศึกษาที่เอารถยนต์มา จะต้องจอดไว้ข้างนอกมหาลัย เพราะรถยนต์ที่จะเข้าได้ต้องมีสติ๊กเกอร์ของทางมหาลัยเท่านั้น (ส่วนใหญ่จะให้แต่อาจารย์กับคนใหญ่คนโต )
 • ที่จอดรถหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ในมหาลัย จะจอดได้คันละสิบนาทีเท่านั้น ถ้าเกินนั้นจะถูกยามล๊อกล้อ และเสียค่าปรับอีก
 • ตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหอประชุมเป็นของตัวเองแล้ว (ทุกทีงานรับปริญญาจะจัดที่หอประชุม ม.ช.)ชื่อหอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ อยู่ไกลถึง วิทยาเขต สะลวง - ขี้เหล็ก นู่น
 • ใครว่ามหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ข้อสอบง่าย สอบเข้าง่าย ข้อสอบง่ายจริงๆ แต่คนเก่งก็พลาดไปเยอะ คนไม่เก่งก็ได้เรียนเยอะ อ่านะ มันอยู่ที่ดวงด้วย...
 • คติธรรมของนักศึกษา ม.นี้คือ "คนดีสร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี"
 • การรับน้องของ ม.นี้ ไม่โหดร้ายเหมือนกับม.อื่นๆ รับแค่ 10 วัน ส่วนใหญ่รุ่นพี่จะบ้าอำนาจ โดยจะมีคำถามยอดฮิต "คุณไม่รักเพื่อน ไม่รักรุ่นพี่เหรอ"
 • นักศึกษาใหม่ทุกคน จะต้องผ่านการอบรม ค่ายคุณธรรม ทุกคน สนุกมากๆ หึหึ
 • โปรแกรมวิชาที่มีนักศึกษาเยอะทุกปี คือ การท่องเที่ยว
 • นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยเฉพาะปีหนึ่ง จะแต่งตัวเนี๊ยบเกือบทุกคน ขอชมครับ !
 • อาจารย์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเช๊คชื่อนักศึกษาเข้าเรียน เกือบทุกคน
 • ทุกปีเมื่อรับน้องเสร็จ ก็จะมีการเดินขึ้นดอยสุเทพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เหมือนกับ ม.ช. แต่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเดินไป มีบางคณะที่วิ่ง)
 • การเดินขึ้นดอยสุเทพ นอกจากเป็นการเดินตามประเพณีของมหาลัยแล้ว ยังเป็นการไปรับ เข็ม กับ เน๊คไทล์ ของมหาลัยของนักศึกษาปีที่ 1 ด้วย..
 • ช่วงเปิดเทอมใหม่ สิ่งที่หายากที่สุดใน มหาลัยคือ ที่จอดรถ...
 • ก่อนเปิดเทอมจะมีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หากใครไม่ผ่านจะต้องไปลงทะเบียนเรียนวิชา อังกฤษเสริม
 • การปฐมนิเทศน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะไปปฐมนิเทศน์กันที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ที่วิทยาเขต สะลวง (รหัส 50 เป็นรุ่นแรกที่ได้ไปปฐมนิเทศน์ที่นั่น)
 • การเรียนการสอนบนตึก 27 บางทีจะมีเสียงเพลงประกอปการเรียนไปด้วย (ตึกข้างๆ เป็นตึกของโปรแกรมวิชาดนตรีนั่นเอง)
 • น.ศ.หญิงมักจะหลีกเลี่ยงการจอดรถหลังอาคารศิลปะ เนื่องจากทางผ่านในการเดินออกมา ถูกขนาบด้วยเอกศิลปะและดนตรี ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่
 • น.ศ.ราชภัฎเชียงใหม่ อาจจะเป็นเจ้าของสถิติ ย้ายหอพักบ่อยที่สุดในประเทศ(ไม่เชื่อลองถามดูว่าเวลาไม่ว่างนั้นไปทำอะไรร้อยละ80จะตอบว่า "ย้ายหอ")
 • น.ศ.ราชภัฎเชียงใหม่ทำให้ฝ่ายบัญชีปวดหัวได้เสมอ เพราะถึงฤดูกาลจบปีนั้นๆ มักจะมี น.ศ.มาลาออก และขอเงินประกันคืน จน จนท.เงินหมดลิ้นชัก(ประสบการณ์ตรง จนท.ธุรการในรูเล็กๆนั้น ต้องควักเงินตัวเองออกมาจ่ายแล้วบ่นว่า ทำไมมันลาออกกันเยอะจังวะ หมดแล้วเนี่ย เอานี่ไปก่อน)
 • น.ศ.ร้อยละ 70 ของ น.ศ.ที่นี่ คิดเสมอ ว่าตัวเองใช้ชีวิตจริงได้ดีกว่า ม.ชื่อดังสีม่วง แม้จะเรียนไม่เก่งเท่า
 • ร้อยละ 90 ที่จบจากที่นี่ จะรู้จัก เหล้าขาว-น้ำแดง และเกินร้อยละ50 จะเคยลิ้มลอง
 • ม.ราชภัฏ รับน้องสบายที่สุดเพราะมี เจ้าหน้าที่มาคุมตอนรับน้อง เอกไหนคณะไหน รับน้องแรง รุ่นพี่ต้องรับผิดชอบ (หอกจริงๆแล้วจะมีรับน้องทำไมวะ)
 • ช่วงรับน้องเกือบทุกปี โดยเฉพาะช่วงวันสุดท้ายของรับน้อง ฝนมักจะตก
 • สนามฟุตบอลที่ใช้รับน้อง ชอบมีมดคันไฟ(แมร่งเยอะสาดดดดดดดดด)
 • เอก จีน รับน้องได้เซ็กซี่ที่สุด....เห็นแล้วอยากไปนั่งดู
 • น.ศ.ราชภัฎเชียงใหม่ ไม่ค่อยใช้สะพานลอยหน้ามหาลัยส่วนมากจะวิ่งข้านถนนทั้งๆที่มีแผงเหล็กกั้นและยังอันตรายกว่าอีก
 • บัณฑิตปีการศึกษา 2551-2552 รุ่นที่ 34 ได้ใช้ชุดครุยใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นรุ่นแรก
 • นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ปี 49 มีวิชาโท ทั้งภาษาจีน ญี่ปุ่น พัฒนาชุมชน เป็นรุ่นสุดท้าย หนังจากนั้นเรียนเอกใครเอกมันแบบเพียว ๆ
 • เดือนของสาขาภาษาไทยศิลปศาสตร์เกือบทุกรุ่นเป็นดาว
 • น.ศ.ชายเอกศิลปะชอบใส่แว่นดำมองสาวที่มาจอดรถ
 • หมาที่เอกศิลปะเปลี่ยนชื่อทุกปี แล้วแต่ใครจะตั้งให้
 • ทั้งๆที่เป็นมหวิทยาลัยแล้ว แต่นักศึกษายังเรียกว่า วิทลัย อยู่เลย
 • หอพักหลังมหาวิทยาลัยขนาดเปิดใหม่ยังใช้ชื่อว่า หลัง ว.คอร์ท
 • สระน้ำเน่าหลังโรงอาหารชื่อสระอโนดาต
 • นักศึกษาคนจีน วิทยาลัยนานาชาติชอบเดินไปตลาดธานิน และกลางคืนเดินไปท่าช้าง
 • จอดรถหลังห้องสมุดต้องได้ยกรถทุกคน


เกร็ดความรู้รอบรั้วแก้ไข

 • ชาวราชภัฏเชียงใหม่เราไม่อดเหล้า ตาย ออกมาทางด้านหลัง ม. ก็มีร้านโพสคลับ ดาหลา(ยุบแล้ว) อู๋ยาดอง(เปลี่ยนเป็น You-Bar) ด้านหน้า ม. ก็ มีซานต้า(ไม่มีแล้ว) ที่เปิดถึงเช้า สำหรับ คนไม่หลับไม่นอน และดิฟเฟอร์หลังโรงแรมโนโวเทล
 • ถ้าอยากเล่นอินเตอร์เน็ต เดินข้ามไปทางกาดธานินท์จะเจอซอยที่ทั้งซอยมีแต่ร้านเกมส์ แถมร้านอินเตอร์เน็ตรอบมหาวิทยาลัย

การปฐมนิเทศน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะไปปฐมนิเทศน์กันที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ที่วิทยาเขต สะลวง (รหัส 50 เป็นรุ่นแรกที่ได้ไปปฐมนิเทศน์ที่นั่น)ป.ล.เมื่อคณะผู้บริหารมาแอร์ภายในหอประชุมก็ดับซะงั้น

 • ถ้าอยากเช่าหนัง vcd dvd ก็ไปที่ร้าน ณ รัก ร้านเล็กๆ แต่หนังเก่าเยอะมากๆ ไปหาไม่ผิดหวัง หนังใหม่ก็ครบกว่าร้านใหญ่ๆซะอีก อยู่เลยหน้า ม. ไปทางแยกข่วงสิงห์นิดเดียว อาจารย์สั่งให้ไปดูเรื่องอะไรไปทำรายงานก็ไปเซาะหาได้

ความเชื่อแก้ไข

 • เค้าว่ากันว่านักศึกษาปี 1 ที่ไม่ไปเดินขึ้นดอยสุเทพ จะเรียนไม่จบ!!! ==เพิ่มเติม== รู้สึกว่า หลายๆม .ในเชียงใหม่ ถ้าเด็กปีหนึ่งคนใหนไม่ขึ้นดอย นี่เรียนไม่จบเหมือนกันทุกสถาบันเลย - - เจงๆ
 • จากข้างบน ขี้โม้......หลายคนเดินขึ้นดอย มันก็ยังเรียนไม่จบ มัวแต่แดกเหล้ากันอยู่นั่น
 • ถึงข้างบนอีกต่อ.....ซุ้มรับปริญญา ห้ามนักศึกษาที่ยังไม่จบ ถ่ายรูปคู่กับซุ้ม เพราะจะเรียนไม่จบ อันนี้ของจริง เพราะเพื่อนกูโดนมาแล้วววววววววววววว
 • ถึงข้างบนด้วยอีกต่อ....ไม่จริงอะ ป๋มถ่ายกะซุ้มตั้งแต่อยู่ปี 1 ตอนนี้จบ ป เอกละ ไม่จริงเหมือนกันเด้อ
 • เพิ่มเติม... เป็นความเชื่อที่นำมาใช้ทีหลัง เพราะราชภัฎเชียงใหม่ เพิ่งเริ่มมีประเพณีการเดินขึ้นดอย ไม่ถึง 10 ปี (ไม่แน่ใจว่าเกิน 5 ปีรึยัง) แต่ของ มช.มีมากว่า 40 ปีแล้ว

เรื่องลึกลับแก้ไข

 • ตึกอาคารเรียนในราชภัฏ จะมีอยู่หนึ่งตึก มีชื่อว่า ตึก 27 ซึ่งมี อยู่ทั้งหมด สิบห้าชั้น และมี ลิฟต์อยู่สองตัว มีข่าวเล่าลือกันว่า มีลิฟต์ตัวหนึ่งที่ เป็นลิฟต์ ผีสิงประวัติมีอยู่ว่ามี น.ศ.ภาคค่ำใช้ลิฟต์ตัวนี้เพื่อส่งงาน และในระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ตัวนี้ ยามได้ทำการตัดไฟทั้งอาคารเรียน ทำใหน น.ศ.คนนี้ติดอยู่ในลิฟต์ ขาดอากาศหายใจจนตัวตายอยู่ อยู่ในลิฟต์ <-- คนเขียนมันโง่แล้วอวดฉลาดอ่ะ (5 5 ขอบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริง วันนั้นมีคนติดลิฟป์จริง แต่ไม่ตายและไม่ได้เป็นอะไรเลยจ้า จากคำให้การของที่อยู่ในเหตุการณ์จ้า)
 • จากลิฟต์ตัวข้างบน ตอนเย็นๆ มีนักศึกษาเคยได้ยินเสียงดังจากนอกลิฟต์เป็นเสียงผู้หญิง ซึ่งมันไม่น่าจะได้ยิน
 • มีอาจารย์ท่านหนึ่งเสียชีวิตประมาณปี 48 ท่านรักสุนัขมาก ไม่กี่วันหลังจากนั้นตอนดึกๆยามหน้า มอ ก็วอ หายามหลัง มอ ว่า เฮ้ย ตูเห็นอาจารย์แกลากกระเป๋าเดินไปเดินมาแกเห็นไหม

(อยู่มา10กว่าปีแล้วไม่มีเห็นจะมีใครตายเลย เหอๆๆ รู้จริงก่อนดีมั๊ย ค่อยเอามาเล่าต่อ)<----ไปอยู่ไหนมา เราเข้าตอนปี47 ยืนยันว่าเคยมีอาจารย์รักสุนัขท่านหนึ่งเสียจริงๆค่ะ เป็นผู้หญิงค่ะ ว๊ายยยไม่รู้จริงแล้วมาเขียนว่าคนอื่น ว๊ายๆ

 • กาป๋มเคยขโมย รถลากอาจารย์แกไปซ่อนด้วยคราบบบบ ..... มาสารภาพ อุ ๆๆๆๆ
 • ผมเคยเอาเลื่อยตัดเหล็กมาตัดกุญแจล๊อคล้อรถของยามด้วยคับ จอดซื้อขนมหลังตึก ประมาณ 10 วิ โดนซะงั้น
 • ตอนเลิกเรียนหรือเข้าเรียน ผมชอบไปนั่งส่อง กางเกงลิง สาวซ้อนมอไซด์ ตรงล้านจอดครับ ฟินสุดๆ

ของกินแก้ไข

 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่โรงอาหารถ้าไปตอนเที่ยงอย่าสั่งใส่ถุง เพราะไม่ขาย ไม่ง้อ (กะอีแค่ใส่ถุงมันเสียเวลากว่าใส่ชามตรงไหนฟระ)
 • มีน้ำเปล่าให้กินฟรีในโรงอาหาร แต่ไม่ค่อยมีนักศึกษาคนไหนไปกิน โดยเฉพาะ นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ถึงนักศึกษาของมหาลัยจะเบื่ออาหารในโรงอาหาร แต่ก้อยังไปกินที่โรงอาหารอยู่ดี
 • มีร้านขายอาหารเล็กๆอยู่ข้างลานครุศาสตร์ ขายขนม ไก่ทอด ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ยันขนมจีน
 • จากร้านข้างบน ถึงข้าวจะได้น้อย แต่นักศึกษาที่เบื่ออาหารในโรงอาหาร ก็ยังมาซื้อกินอยู่ดี


สถาบันการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเทย แก้

มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ | เกริก | เกษตรศาสตร์ | เกษมบัณฑิต | ขอนแก่น | คริสเตียน | จุฬาลงกรณ์ | เจ้าพระยา | ชินวัตร | เชียงใหม่ | เซนต์จอห์น | ทักษิณ | เทคโนโลยีปทุมวัน | พระจอมเกล้าลาดกระบัง | พระจอมเกล้าธนบุรี | พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | เทคโนโลยีมหานคร | เทคโนโลยีสุรนารี | ธรรมศาสตร์ | ธุรกิจบัณฑิตย์ | นครพนม | นราธิวาสราชนครินทร์ | นเรศวร | แสตมฟอร์ด | บูรพา | ปทุมธานี | พายัพ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | มหามกุฏราชวิทยาลัย | มหาสารคาม | มหิดล | แม่โจ้ | แม่ฟ้าหลวง | รังสิต | รัตนบัณฑิต | รามคำแหง | วงษ์ชวลิตกุล | วลัยลักษณ์ | เวบสเตอร์ | เวสเทิร์น | ศรีนครินทรวิโรฒ | ศรีปทุม |

ศิลปากร | สงขลานครินทร์ | สยาม | สุโขทัยธรรมาธิราช | หอการค้าไทย | หัวเฉียว | หาดใหญ่ | อัสสัมชัญ (เอแบค) | อีสเทิร์นเอเชีย | อุบลราชธานี | เอเชีย | เอเชียอาคเนย์ | กรุงเทพธนบุรี | เที่ยงคืน |

วิทยาลัยคู่ขนาน

ม.ทำมั้ยสาด | ม.สุราลงกลอน | ม.สุโขทัยทำเราพินาศ| ม.ฮาสาด| วิทยาลัยเทคนิคอุเทนเสวยมหาสารคาม | แซมซั่นวิทยาลัย| ซุปเปอร์แอ๊บแบ๊ว(สาขาประเทศเทย)| มหาวิทยาลัยแห่งทอมสัน| มหาวิทยาลัยชีวิต|

ม.ราชภัฏ

กาญจนบุรี | กาฬสินธุ์ | กำแพงเพชร | จันทรเกษม | ชัยภูมิ | เชียงใหม่ | เชียงราย | เทพสตรี | ธนบุรี | นครปฐม | นครราชสีมา | นครศรีธรรมราช | นครสวรรค์ | บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | บุรีรัมย์ | พระนคร | พระนครศรีอยุธยา | พิบูลสงคราม | เพชรบุรี | เพชรบูรณ์ | ภูเก็ต | มหาสารคาม | ยะลา | ราชนครินทร์ | ร้อยเอ็ด | รำไพพรรณี | เลย | ลำปาง | วไลยอลงกรณ์ | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สงขลา | สวนดุสิต | สวนสุนันทา | สุราษฎร์ธานี | สุรินทร์ | หมู่บ้านจอมบึง | อุดรธานี | อุตรดิตถ์ | อุบลราชธานี

ม.ราชมงคล

กรุงเทพ | ตะวันออก | ธัญบุรี | พระนคร | รัตนโกสินทร์ | ศรีวิชัย | สุวรรณภูมิ | ล้านนา | อีสาน

บัณฑิตวิทยาลัย / วิทยาลัย

พระปกเกล้า | พัฒนบริหารศาสตร์ | เทคโนโลยีแห่งเอเชีย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | เคมีปฏิบัติ | ศศินทร์ | ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | ประชากรศาสตร์ | นวัตกรรมอุดมศึกษา | สหวิทยาการ | เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | นวัตกรรมสังคม | ราชสุดา | ดุริยางคศิลป์ | ซีดีชนาพัฒน์ | การปกครอง | การบินพลเรือน| ในวังชาย | ในวังหญิง | ช่างศิลป์ | นาฏศิลป์ | ปังย่าภิวัฒน์

วิทยาลัยทางการแพทย์

การสาธารณสุขสิรินธร | พยาบาลเกื้อการุณย์ | พยาบาลกองทัพบก | พยาบาลกองทัพเรือ | พยาบาลตำรวจ | พยาบาลทหารอากาศ | พยาบาลบรมราชชนนี | พยาบาลสภากาชาดไทย | แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า | แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัตตานี | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา | วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ |

โรงเรียน

ป้องกันราชอาณาจักร | เสนาธิการทหาร | เสนาธิการทหารบก | เสนาธิการทหารเรือ | เสนาธิการทหารอากาศ | นายร้อยพระจุลจอมเกล้า | นายร้อยตำรวจ | นายเรือ | นายเรืออากาศ | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล | โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย | สาทิดกะเสด | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | โรงเรียนนายสิบทหารบก | โรงเรียนจ่าทหารเรือ | โรงเรียนจ่าอากาศ | โรงเรียนช่างฝีมือทหาร | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | โรงเรียนเตรียมทหาร | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | โรงเรียนรักษาดินแดน | โรงเรียนประตูชัย | โรงเรียนมหิดลเวทยานุสรณ์ |

ดูเพิ่ม

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย | แอดมิสชันส์ | สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ, ในกำกับ, เอกชน)