Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

นิยามแก้ไข

ครอบครัวถือว่าเป็น”กลุ่มทางสังคม”หนึ่ง แต่เป็นกลุ่มทางสังคมที่แตกต่างจากกลุ่มทางสังคมอื่นในประเด็นที่ว่า

 • ครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีช่วงเวลาการดำรงอยู่ยาวนานกว่ากลุ่มสังคมอื่นๆ
 • ครอบครัวมีสมาชิกหลายวัยด้วยกัน
 • ครอบครัวมักประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ทางชีวะและมีความเกี่ยวดองกันทางกฎหมายหรือจารีตประเพณี

ครอบครัวและสังคมแก้ไข

ครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยหรือกลุ่มทางสังคม ครอบครัวไม่ใช่กลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขอื่นๆทางสังคม อีกนัยหนึ่งก็คือ ครอบครัวมิใช่หน่วยอิสระที่อยู่โดดๆ แต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆสถาบันอื่นๆทางสังคม

แนวคิดที่อธิบายเรื่องครอบครัวแก้ไข

 • แนวคิดเชิงการหน้าที่

ครอบครัวเป็นความจำเป็นของสังคมมนุษย์เพราะมี “หน้าที่” ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้

 • แนวคิดการขัดแย้ง

ครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นการจัดการทางสังคมที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งได้รับประโยชน์มากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง

โครงสร้างครอบครัวแก้ไข

 1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family)
 2. ครอบครัวขยาย (Extended Family)

ลักษณะการสืบสายโลหิตและสืบทอดมรดกแก้ไข

 1. สืบทอดผ่านทางสายบิดา (Patrilineal)
 2. สืบทอดผ่านทางสายมารดา (Matrilineal)
 3. สืบทอดผ่านทั้งทางสายบิดาและมารดา (Bilineal)

ที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงานแก้ไข

 1. อยู่กับครอบครัวฝ่ายสามี (Patrilocal)
 2. อยู่กับครอบครัวฝ่ายมารดา (Matrilocal)
 3. แยกไปอยู่เอง (Neolocal)

ประเภทของการแต่งงานแก้ไข

 1. ผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy)
 2. ผัวเดียวหลายเมีย (Polygyny)
 3. เมียเดียวหลายผัว (Polyandry)
 4. หลายเมียหลายผัวร่วมกัน....... เฮ้ย อย่างนี้มัน "สวิงกุ้งกิ้ง" เอ้ย "สวิงกิ้ง" แล้ว!!!

การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับครอบครัวแก้ไข

 1. สภาพความเป็นโสดที่มากขึ้น
 2. การมีพ่อหรือแม่คนเดียวในครอบครัว (Single Parenthood)
 3. การอยู่ด้วยกัน แล้วก็ปี้กัน โดยไม่ต้องแต่งงานกัน
 4. คู่รักร่วมเพศ
 5. เมียหนีพี่เลยตุ๋ย
 6. คันรูก้นจัง มาตุ๋ยฉันเถอะ
 7. ผัวไม่อยู่ สมสู่ตีฉิ่งฉาบ
  บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล