สำหรับข้อมูลของ 'อ่านต่อ' กรุณาอ่านต่อตามหัวข้อด้านล่าง

ที่มาแก้ไข

ที่มาของคำนี้คือ บางครั้งการใช้บทความเดียวอาจไม่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของคำหรือหัวข้อนั้นๆได้แน่ชัด หรือไม่ก็มีบทความเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆอยู่แล้ว จึงไล่ให้ไปอ่านต่อในบทความอื่น เพราะผู้เขียนขี้เกียจเขียนซ้ำซาก เพราะจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อน

บางครั้งบางคราว การอ่านต่อถูกใช้เพื่อทำให้ผู้อ่านไม่หลับคาหนังสือ โดยมักชิงตัดจบในขณะที่กำลังจะใกล้หลับ มักใช้คำว่า "อ่านต่อที่..."


อ่านต่อที่ การนำไปใช้

การนำไปใช้แก้ไข

แบบที่เห็นกันทั่วไปในชีวิตชาวเทยคือ ตามหน้ากระดาษสะกดจิตทั่วไป

อ่านต่อที่ การประยุกต์ใช้

การประยุกต์ใช้แก้ไข

อ่านต่อที่ การใช้ในไร้สาระนุกรม

การใช้ในไร้สาระนุกรมแก้ไข

อ่านต่อที่ อ่านต่อ

อ่านต่อแก้ไข

อ่านต่อที่หัวข้อบนสุด


ดูเพิ่มแก้ไข